กศน.แขวงเสนานิคม | Smart Site Learning Management System (LMS)เว็บไซต์สำเร็จรูปสำหรับสถานศึกษา      บุคลากร


นางสาวลลิภัสร์ ต๊ะวิไชย

ตำแหน่ง : ครูกศน.ตำบล
หน้าที่ : ดำเนินงาน กศน.ตำบล
เบอร์โทร. : 0611598223

นางสาวธัญพร โพธิเวชกุล

ตำแหน่ง : หัวหน้ากศน.ขวงเสนานิคม
หน้าที่ : ดำเนินงาน กศน.ตำบล
เบอร์โทร. : 0898336627