กศน.ตำบลไผ่จำศีล | Smart Site Learning Management System (LMS)เว็บไซต์สำเร็จรูปสำหรับสถานศึกษา      บุคลากร


นางสาวนิชาภา ถนอมสินธุ์

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลไผ่จำศีล
หน้าที่ : จัดการเรียนการสอน
เบอร์โทร. : 0870941100

นางกฤษณา นนทวงศ์

ตำแหน่ง : ครูอาสาสมัครฯ
หน้าที่ : พี่เลี้ยงครู กศน.ตำบลไผ่จำศีล
เบอร์โทร. : 0840939196