ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย | Smart Site Learning Management System (LMS)เว็บไซต์สำเร็จรูปสำหรับสถานศึกษา      บุคลากร


นางจุฑาลักษณ์ จันธี

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่การเงิน
เบอร์โทร. :

นางสาวธัณญนันท์ พงศ์หน่อแก้ว

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
หน้าที่ : ธุรการ
เบอร์โทร. :

นางสาวสกุลรัตน์ ขันแก้ว

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ
หน้าที่ : พัสดุ
เบอร์โทร. :

นายศักตินา เตจ๊ะสา

ตำแหน่ง : ครูอาสาสมัครฯ พื้นที่ปกติ
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่งานสายสามัญ
เบอร์โทร. :

นางสาวสิรินทร์นิชา จันต๊ะมัง

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่งานสายสามัญ
เบอร์โทร. :

นายพนิตพันธ์ เจริญปัญญาเนตร

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่งานสายสามัญ
เบอร์โทร. :

นายศรัณย์ พรพิพัฒน์พล

ตำแหน่ง : จ้างเหมาบริการ
หน้าที่ : พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร. :

นายนิศาสตร์ เคารพปรัชญา

ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมาบริการ
หน้าที่ : ภารโรง
เบอร์โทร. :