กศน.ตำบลหมอกจำแป่ | Smart Site Learning Management System (LMS)เว็บไซต์สำเร็จรูปสำหรับสถานศึกษา      บุคลากร


นางสาวเพชรดา พลีทั้งกาย

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ : ครู กศน.ตำบลหมอกจำแป่
เบอร์โทร. : 0646138919

นางนุขนารถ ไชยกันทา

ตำแหน่ง : ครู คศ.2
หน้าที่ : ที่ปรึกษา กศน.ตำบลหมอกจำแป่
เบอร์โทร. : -