ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563  กศน.แขวงเสนานิคม | Smart Site Learning Management System (LMS)เว็บไซต์สำเร็จรูปสำหรับสถานศึกษา
ประชาสัมพันธ์แจ้งการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย