พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  กศน.แขวงเสนานิคม | Smart Site Learning Management System (LMS)เว็บไซต์สำเร็จรูปสำหรับสถานศึกษา
หัวข้อข่าว : พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
เขียนข่าวโดย กศน.แขวงเสนานิคม (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2021-03-28 23:23:02 เข้าชม : 25,217 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่วันที่ 28 มีนาคม 2564 ดร.กรรณิการ์ อินทราย ผู้อำนวยการกศน.เขตจตุจักร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเสริมทักษะด้านวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในรายวิชาภาษาอังกฤษ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เขตจตุจักร กทม. โดยมีนักศึกษาของกศน.แขวงเสนานิคม จำนวน 45 คน เข้าร่วมในโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีความรู้ มีคุณภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้มาตรฐานและมีความพร้อมที่จะสอบปลายภาค โดยได้เชิญอาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่องการใช้ภาษาในการสื่อสารความหมายในชีวิตประจำวัน และรูปแบบประโยคในภาษาอังกฤษและหลักการใช้Tense ซึ่งนักศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้อย่างเต็มตามศักยภาพและมีความพร้อมที่จะสอบปลายภาค


.