ปรัชญา

 • สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความพอเพียง

วิสัยทัศน์

 • กศน.อมก๋อยเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตอบสนองโครงการพระราชดำริ ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้

อัตลักษณ์

 • พอเพียง

เอกลักษณ์

 • จัดการศึกษาแบบวิถีพอเพียง สำหรับประชาชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อตอบสนองงานโครงการพระราชดำริ (สถานศึกษาพอเพียง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต)

พันธกิจ/ภารกิจ

 • จัดการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายนอกโรงเรียนและผู้ด้อยโอกาสบนพื้นที่สูง
 • จัดการศึกษาตามอัธยาศัยโดยส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน
 • จัดและส่งเสริมการเรียนรู้ตามปลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อตอบสนองโครงการพระราชดำริ
 • ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

เป้าหมาย

 • ให้ผู้เรียนมีศักยภาพ ด้านการคิด วิเคราะห์ และบูรณาการให้สอดคล้องกับชีวิต ชุมชนและสังคมได้
 • ให้ผู้เรียนมีศักยภาพเพียงพอต่อการศึกษาต่อและต่อยอดด้านอาชีพการงาน
 • เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตด้านเกษตรกร ให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
 • พัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะการดำเนินชีวิตที่ดี และสามารถจัดการกับชีวิต ชุมชน สังคมได้อย่างมีความสุข ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยอนุรักษ์และสืบสานความเป็นไทยของท้องถิ่นให้คงไว้

จุดหมาย/คุณลักษณะอันพึงประสงค์

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสติปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักยภาพในการประกอบอาชีพและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ต้องการ จึงกำหนดจุดหมายดังต่อไปนี้

 1. มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข
 2. มีความรู้พื้นฐานสำหรับการดำรงชีวิต และการเรียนรู้ต่อเนื่อง
 3. มีความสามารถในการประกอบสัมมาชีพ ให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด และตามทันความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
 4. มีทักษะการดำเนินชีวิตที่ดี และสามารถจัดการกับชีวิต ชุมชน สังคม ได้อย่างมีความสุข ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 5. มีความเข้าใจประวัติศาสตร์ชาติไทย ภูมิใจในความเป็นไทย โดยเฉพาะภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปัญญาไทย ความเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 6. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 7. เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และบูรณาการความรู้มาใช้ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

กลุ่มเป้าหมาย

 • ประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในระบบโรงเรียน
 • กลุ่มผู้ใช้แรงงาน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้นำท้องถิ่น กลุ่มคนพิการ กลุ่มคนพลาดโอกาส-ขาดโอกาส และด้อยโอกาสทางการศึกษา

เป้าประสงค์

 • ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึงโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้
 • ผู้เรียน/ผู้รับบริการได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
 • ผู้เรียน/ผู้รับบริการได้เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมใจการจัดการศึกษา

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

 • ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาร้อยละ 80
 • ผู้เรียน/ผู้รับบริการได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นร้อยละ 10
 • ผู้เรียน/ผู้รับบริการได้เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร้อยละ 80
 • ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร้อยละ 5

ยุทธศาสตร์

 • จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยใช้ศูนย์การเรียนชุมชนตำบล (ศรช.), ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.), ห้องสมุดประชาชนเป็นศูนย์กลางจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน
 • จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน
 • พัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นฐานการเรียนรู้ของชุมชน
 • ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 • พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและการบริหารจัดการ

แผนกลยุทธ์ / งานโครงการ

 • กลยุทธ์-จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยใช้ศูนย์การเรียนชุมชนตำบล (ศรช.), ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.), ห้องสมุดประชาชนเป็นศูนย์กลางจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน
  • โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
  • โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
  • โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
  • โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  • โครงการยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ
  • โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
 • กลยุทธ์-จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน
  • โครงการยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
  • โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
  • โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
  • โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
  • โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • กลยุทธ์-พัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นฐานการเรียนรู้ของชุมชน
  • โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
   • กิจกรรมห้องสมุดประชาชน
   • กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่
   • กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
   • กิจกรรมพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้
 • กลยุทธ์-ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
  • โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
  • โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
  • โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
  • โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  • โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
   • กิจกรรมห้องสมุดประชาชน
   • กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่
   • กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
   • กิจกรรมพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้
 • กลยุทธ์-พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและการบริหารจัดการ
  • โครงการพัฒนาบุคลากร
  • โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
  • โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
  • โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
  • โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา