BNSCLC ให้สัมภาษณ์กับ UNESCO : ฺBNSCLC โครงการการศึกษาแก่เยาวชนที่ด้อยโอกาสในประเทศไทย และตั้งแต่ปีการศึกษา 2021-2022 BNSCLC กศน.อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน | Smart Site Learning Management System (LMS)เว็บไซต์สำเร็จรูปสำหรับสถานศึกษา
ส่วนหนึ่งของ BNSCLC ให้สัมภาษณ์กับ UNESCO : ฺBNSCLC ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้การสนับสนุน BNSCLC สามารถจัดโครงการการศึกษาแก่เยาวชนที่ด้อยโอกาสในประเทศไทย และตั้งแต่ปีการศึกษา 2021-2022 BNSCLC สามารถให้เรียนออนไลน์เป็นเวลา 2 ปี โครงการเยาวชนที่ด้อยโอกาสในประเทศพม่าเช่นกัน เพราะทุกการสนับสนุนของคุณ หากไม่มีพวกคุณทั้งหมด BNSCLC จะไม่มีวันนี้ ก็จะไม่สามารถจัดโครงการการศึกษาแก่เยาวชนที่ด้อยโอกาสในประเทศไทยและพม่าได้ รวมถึงไม่สามารถแบ่งปันผลงานของ BNSCLC ของเรานําไปใช้กับผู้การศึกษา โรงเรียน ชุมชนที่อาจเป็นประโยชน์ เพื่อให้พวกเขาสมัครในพื้นที่ของพวกเขาตามยูเนสโก โปรดรู้ไว้ว่าเราคิดถึงคุณทุกคนเสมอในฐานะที่คุณเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จและทุกการเติบโตของเรา... </h6>
							<br>
							
              
             
							  </div>

          </div>
					

		 
        </div>

       
        <!-- ========== Sidebar Area ADS TEST L ========== -->
				
				<base href=

กศน.อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

36 ถนนปางล้อนิคม ตำบลจองคำ    อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000    |   msn.amm_nfedc@nfe.go.th    |   053620371