อ่านเรื่องราว #CONFINTEAVII ของเราบน UNESCO Institute for Lifelong Learning - UIL เพื่อเรียนรู้วิธีการที่โรซี่สอนผู้ใหญ่ในชุมชนของเธอและทําไมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนจึงสําคัญต่อการศึกษาของผู้ใหญ่ กศน.อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน | Smart Site Learning Management System (LMS)เว็บไซต์สำเร็จรูปสำหรับสถานศึกษา
If I give you a house or a car, people can steal this. But education cannot be stolen!
- Rosie, teacher from Thailand </h6>
							<br>
							
              
             
							  </div>

          </div>
					

		 
        </div>

       
        <!-- ========== Sidebar Area ADS TEST L ========== -->
				
				<base href=

กศน.อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

36 ถนนปางล้อนิคม ตำบลจองคำ    อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000    |   msn.amm_nfedc@nfe.go.th    |   053620371