กศน.อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน | Smart Site Learning Management System (LMS)เว็บไซต์สำเร็จรูปสำหรับสถานศึกษา      บุคลากร


มัณฑนา กาศสนุก

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
หน้าที่ : อำนวยการ
เบอร์โทร. : 0898536154

นุชนารถ ไชยกันทา

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
หน้าที่ : หัวหน้ากลุ่มงานภาคีเครือข่าย
เบอร์โทร. : 0899501054

เจริญชัย มิตตอุทิศชัยกุล

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
หน้าที่ : หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการศึกษา
เบอร์โทร. : 0818843922

เพ็ญศรี เป็นกล

ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หน้าที่ : หัวหน้ากลุ่มจัดการศึกษา
เบอร์โทร. : 0864270199

จิรัชยา ยอดคณิต

ตำแหน่ง : บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
หน้าที่ : ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อ.เมือง
เบอร์โทร. : 0945185895

ณัฐธิชา ลิขิตรุ่งรัตน์

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่ : หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
เบอร์โทร. : 0801309773

ไพลิน เฉลิมเมธีวงศ์

ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
หน้าที่ : บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อ.เมือง
เบอร์โทร. : 0847411891

อภิชัย กวีวัฒน์

ตำแหน่ง : ครูอาสาสมัคร
หน้าที่ : ครูนิเทศก์
เบอร์โทร. : 0801293944

นันท์ธนนท์ กอบกู้ธรรม

ตำแหน่ง : ครูอาสาสมัคร
หน้าที่ : ครู ศศช.บ้านแม่ส่วยอู
เบอร์โทร. : 0884103731

ศิริโรจน์ พิทักษ์วนาศิริ

ตำแหน่ง : ครูอาสาสมัคร
หน้าที่ : ครู ศศช.บ้านหนองขาวเหนือ
เบอร์โทร. : 0857155456

นฐพร ของโพธิ์

ตำแหน่ง : ครูอาสาสมัคร
หน้าที่ : ครู ศศช.บ้านห้วยไทร
เบอร์โทร. : 0844800939

ธงชาย บูรณะยุพาพร

ตำแหน่ง : ครูอาสาสมัคร
หน้าที่ : ครู ศศช.บ้านห้วยกล้วย
เบอร์โทร. : 0821899882

สมศักดิ์ เกษทองมา

ตำแหน่ง : ครูอาสาสมัคร
หน้าที่ : ครูนิเทศก์ ลุ่มแม่น้ำสะมาด
เบอร์โทร. : 0931323856

วัชรี ทองเหลือง

ตำแหน่ง : ครูอาสาสมัคร
หน้าที่ : แผนงาน/การเงิน
เบอร์โทร. : 0819514716

บุญศรี ฝั้นเฟือนหา

ตำแหน่ง : ครูอาสาสมัคร
หน้าที่ : ครู ศศช.บ้านห้วยมะโง
เบอร์โทร. : 0898531940

กิตติพงษ์ ชื่นสุขอารีกุล

ตำแหน่ง : ครูอาสาสมัคร
หน้าที่ : ครู ศศช.บ้านป่าคา
เบอร์โทร. : 0843650746

เทียนชัย ธิติกัลยกร

ตำแหน่ง : ครูอาสาสมัคร
หน้าที่ : ครู ศศช.บ้านห้วยปูแกง
เบอร์โทร. : 0864671887

ภาคภูมิ คำแสน

ตำแหน่ง : ครูอาสาสมัคร
หน้าที่ : ครู ศศช.บ้านกิ่วผักเผ็ด
เบอร์โทร. : 0964619676

สมศักดิ์ ทองเหลือง

ตำแหน่ง : ครูอาสาสมัคร
หน้าที่ : ครู ศศช.บ้านกิ่วขมิ้น
เบอร์โทร. : 0881412117

พัฒนา ไว้มั่นดวงกมล

ตำแหน่ง : ครูอาสาสมัคร
หน้าที่ : ครู ศศช.บ้านหัวฮะ
เบอร์โทร. : 0848098450

ธีรพล อาโย

ตำแหน่ง : ครูอาสาสมัคร
หน้าที่ : ครู ศศช.บ้านห้วยหวาย
เบอร์โทร. : 0960051573

ทินกร กัยวิกัยตระกูล

ตำแหน่ง : ครูอาสาสมัคร
หน้าที่ : ครู ศศช.บ้านนาเจ็ดล๊อก
เบอร์โทร. : 0843699451

วันวิสา จอมป้อ

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ : กศน.ตำบลปางหมู
เบอร์โทร. : 0918517360

ธนเมธ์ ไกรแสงสิทธิ์

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ : กศน.ตำบลจองคำ
เบอร์โทร. : 0610368144

อรวรรณ นิมฟัล

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ : กศน.ตำบลผาบ่อง
เบอร์โทร. : 0800314210

เพชรดา พลีทั้งกาย

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ : กศน.ตำบลหมอกจำแป่
เบอร์โทร. : 0646138919

วารี บุญชูรักษา

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ : กศน.ตำบลห้วยปูลิง
เบอร์โทร. : 0803915996

วิทยา พงษ์ไพรวัน

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ : กศน.ตำบลห้วยโป่ง
เบอร์โทร. : 0884058348

ณัฐณิชาช์ ฝั้นเต่ย

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ : กศน.ตำบลห้วยผา
เบอร์โทร. : 0887618665

ชัยศรี ธยาน์

ตำแหน่ง : ครู ศรช.
หน้าที่ : ศรช.จองคำ
เบอร์โทร. : 0998946606

ธงชัย ไกรแสงสิทธิ์

ตำแหน่ง : ครู ศรช.
หน้าที่ : ศรช.ปางหมู
เบอร์โทร. : 0864768323

ปภาดา สิงห์คำวงษ์

ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
หน้าที่ : ห้องสมุดประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เบอร์โทร. : 0857100073

ติณณภพ ไชยกันทา

ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
หน้าที่ : ห้องสมุดประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เบอร์โทร. : 0903305340

สุรพร เกษทองมา

ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
หน้าที่ : ห้องสมุดประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เบอร์โทร. : 0913058512

พรชัย ฤกษ์สกุลไพร

ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
หน้าที่ : ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อ.เมือง
เบอร์โทร. : 0808578862

แวววรรณ ขจีวรรณ

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่พัสดุ
เบอร์โทร. : 0829526870

สุขใจ เพชรพิชิตชัย

ตำแหน่ง : ครู ปวช.
หน้าที่ : ครู ปวช.สาขาเกษตร
เบอร์โทร. : 0884322215

รุจนวัฒน์ หลักมั่น

ตำแหน่ง : ครู ปวช.
หน้าที่ : ครู ปวช.สาขาคอมพิวเตอร์
เบอร์โทร. : 0963639235