อัตลักษณ์ กศน.เมืองแม่ฮ่องสอน

                                      “คิดเป็น ทำเป็น  พึ่งตนเอง”