วิสัยทัศน์ กศน.อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

 

                              ในปี พ.ศ. 2562 - 2566 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน      จัดและส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้รับบริการให้มีคุณภาพชีวิตที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย   โดยบูรณาการเครือข่าย  แหล่งเรียนรู้  นวัตกรรมที่ทันสมัย  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง