ประวัติศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

                   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2  กุมภาพันธ์  2537  โดยใช้อาคารหลังเก่าของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน   เป็นสำนักงาน และต่อมาเดือนกันยายน  2547  ได้ย้ายสำนักงานจากสำนักงานหลังเก่ามาใช้อาคารพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เป็นสำนักงานจนถึงปัจจุบัน สภาพทั่วไปของสถานศึกษา เป็นอาคารชั้นเดียว มีพื้นที่ให้บริการ ประมาณ 160  ตารางเมตร ใช้พื้นที่ และอาคารเรียนร่วมกับสำนักงาน กศน. จังหวัดแม่ฮ่องสอน