ปรัชญา 

              “คิดเป็น  ทำเป็น  ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม”