กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.ตำบลช่องเม็ก ภาคเรียนที่ 1/2564  กศน.ตำบลช่องเม็ก | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป#เปิดเทอม 14 มิถุนายน 2564 นางเมตรา สารการ ผอ.กศน.อำเภอสิรินธร มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลช่องเม็ก จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 1/2564 เพื่อชี้แจงกิจกรรม การจัดการเรียนการสอนต่างๆ ภายใต้สถานการณ์ โควิด 19 ให้นักศึกษา ได้รับทราบในช่วงเวลาที่ เป็นนักศึกษา กศน.ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยปฏิบัติ ...ตามเงื่อนไขมาตรการ ป้องกัน โควิด-19 ครับผม