กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต (ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า Covid-19) ตำบลช่องเม็ก  กศน.ตำบลช่องเม็ก | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป15 มิถุนายน 2564 นางเมตรา สารการ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสิรินธร มอบหมายให้คณะครู กศน.ตำบลช่องเม็ก ดำเนินกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความรู้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า Covid-19 ณ บ้านทุ่งหนองใหญ่ หมู่ 8 ตำบลช่องเม็ก กิจกรรมโดย...การบรรยายให้ความรู้ โดยครู กศน.ตำบลและ ดูสื่อ vdo จากนั้นให้ผู้เข้าอบรมนำเสนอเกี่ยวกับ มาตราการป้องกันโรค โควิด-19 ในชุมชนของตนเอง...ครับผม