พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ตำบลช่องเม็ก  กศน.ตำบลช่องเม็ก | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูปวันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 นางเมตรา สารการ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสิรินธร มอบหมายให้คณะครู กศน.ตำบลช่องเม็ก ดำเนินโครงการพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา กศน.อำเภอสิรินธร ณ กศน.ตำบลช่องเม็กและวัดสิรินธรวรารามภูพร้าว  โดยมีท่านพระครูปัญญา วโรบล เจ้าอาวาสวัดภูพร้าว ให้คติธรรม ในการดำเนินชีวิต ในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 ครับผม