ประวัติความเป็นมา

              กศน.ตำบลช่องเม็ก ตั้งอยู่บริเวณอาคารท่องเที่ยวตำบลช่องเม็ก  หมู่ 3 บ้านเหล่าอินทร์แปลง   ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี   โดย กศน. ตำบลช่องเม็กได้รับอนุเคราะห์สถานที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนจาก เทศบาลตำบลช่องเม็ก   อยู่ห่างที่ว่าการอำเภอสิรินธรประมาณ 18  กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ       95 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 2  ไร่  1 งาน ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2547 ในรูปแบบของอาคารท่องเที่ยวตำบลช่องเม็ก จนถึงปัจจุบัน และได้ยกฐานะศูนย์การเรียนชุมชนเป็น กศน.ตำบลช่องเม็กตามหนังสือสำนักงาน กศน. ที่ ศธ 0210.02/3267  ลงวันที่  4  กันยายน   2552  เรื่องการดำเนินงาน กศน.ตำบล โดยปัจจุบัน  นายอานนท์  แสนทวีสุข   เป็นครู กศน.ตำบล 

               กศน.ตำบลช่องเม็ก  มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2551  จัดการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ เพื่อให้อ่านออกเขียนได้ การศึกษาในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาเพื่อการมีงานทำ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยจัดให้มีบ้านหนังสืออัจฉริยะในชุมชน การจัดตั้ง กศน.ตำบล มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันสำหรับผู้สนใจและประชาชนในชุมชน