ข้อมูลทั่วไปตำบลช่องเม็ก  

                  ตำบลช่องเม็ก มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2  องค์กร  ได้แก่  องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลช่องเม็ก  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล 1 ใน 6 องค์การบริหารส่วนตำบลของอำเภอสิรินธร ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยและมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 3 ถนนสถิตนิมานการ ระหว่างกิโลเมตรที่ 86 ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กขึ้นอยู่กับอำเภอสิรินธร อยู่ทางทิศตำวะนออกของอำเภอสิรินธร อยู่ห่างจากอำเภอสิรินธรประมาณ 18 กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ 95 กิโลเมตร  และเทศบาลตำบลช่องเม็กซึ่งได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลช่องเม็กเป็นเทศบาลตำบลช่องเม็ก เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  พ.ศ.  2542  เทศบาลตำบลช่องเม็กตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสิรินธรไปทางตะวันออกเฉียงใต้   ประมาณ  18  กิโลเมตร

1.5 อาณาเขต

ทิศเหนือ          ติดห้วยหลวงและป่าสงวนแห่งชาติ ป่าช่องเม็ก

          ทิศใต้              ติดต่อภูมดง่ามและห้วยอินทร์แปลง

          ทิศตะวันออก   ติดต่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

          ทิศตะวันตก      ติดต่อเขื่อนสิรินธร

         1.6  สภาพภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศของ ตำบลช่องเม็กเป็นที่ราบเชิงเขา  สภาพพื้นที่มีลักษณะเชิงเขาและที่ราบ โดยมีที่ราบลาดเอียงลงไปทางทิศตะวันตกเป็นส่วนใหญ่ ดินในเขตตำบลช่องเม็กส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการเกษตรกรรม

           1.7  สภาพภูมิอากาศ     จำแนกได้   3  ฤดูกาล

                  ฤดูร้อน    เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมิถุนายน ในระยะนี้เป็นช่วงที่ว่างจากลมมรสุม  อากาศจะร้อนอบอ้าวทั่วไป

                    ฤดูฝน     เริ่มปลายเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม  เป็นช่วงที่มีลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นลมร้อนและชื้น  ร่องความกดอากาศต่ำที่พัดผ่านบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยทำให้มีฝนตกชุก

                   ฤดูหนาว    เริ่มปลายเดือนตุลาคม  ถึงเดือนกุมภาพันธ์  ซึ่งเป็นฤดูที่มีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่านมา  ทำให้มีอากาศหนาวเย็นทั่วไป      

         1.8   การคมนาคม

ตำบลช่องเม็ก  เป็นพื้นที่รองรับโครงการพัฒนาด่านช่องเม็ก  ผลพวงจากโครงการดังกล่าวทำให้การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการขั้นพื้นฐาน  จึงได้รับผลตอบสนองในจุดหนึ่งโดยเฉพาะบริเวณด่านชายแดนช่องเม็ก  ซึ่งตามโครงการฯ  จะมีระบบไฟฟ้า  ประปา  โทรศัพท์   ถนนลาดยาง  และคอนกรีต  เป็นต้น  แต่ส่วนใหญ่จะเป็นบริเวณชุมชนช่องเม็ก  แต่ยังมีพื้นที่อีก  2  ใน  3 ที่ยังไม่มีสาธารณูปโภคพื้นฐานอย่างทั่วถึง  และมีคุณภาพที่ดีพอ  จึงจำเป็นต้องขยายการพัฒนาไปยังจุดดังกล่าวต่อไป    ซึงสามารถสรุปข้อมูลด้านคมนาคมของ กศน.ตำบลช่องเม็ก  ได้ดังนี้

  1. ถนนทางหลวงจังหวัด  ทางหลวงแผ่นดินมีทั้งสิ้น  2  สาย คือ
  • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  217  (สถิตย์นิมานกาล)
  • ทางหลวงจังหวัดสายช่องเม็ก – บุณฑริก

ข.   ทางหลวงท้องถิ่นประเภทคอนกรีตเสริมเหล็ก   จำนวน  16  สาย

ค.   ทางหลวงท้องถิ่นประเภทลูกรังและถมดิน  ใช้สำหรับติดต่อภายในชุมชน

       การบริการรถโดยสาร  มีรถโดยสารประจำทางรับส่งผู้โดยสารและติดต่อกับอำเภอใกล้

เคียงโดยมีสถานีขนส่งผู้โดยสารบริเวณตลาดชุมชนช่องเม็ก  ดังนี้

  • รถยนต์โดยสารประจำทางสายกรุงเทพฯ – ช่องเม็ก
  • รถยนต์โดยสารประจำทางสายอำเภอพิบูลมังสาหาร  -  ช่องเม็ก
  • รถยนต์โดยสารระหว่างประเทศ ระหว่าง จังหวดอุบลราชธานี และ เมืองปากเซ ของ สปป.ลาว  วันละ 4 เที่ยว

2.  สภาพทางสังคม-ประชากร

2.1 เนื้อที่และประชากร
ตำบลช่องเม็ก มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 86.74 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 41,550 ไร่ และมีประชากร ตำบลช่องเม็ก มีประชากรทั้งสิ้น จำนวน 8,922 คน โดยแยกเป็นชาย จำนวน 4,607 คน แยกเป็นหญิง จำนวน 4,315คน มีจำนวนครัวเรือน 7,674 ครัวเรือน ( ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม 2560 ) โดยแยกเป็นหมู่บ้าน ต่าง ๆ ดังนี้

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อ-สกุล

จำนวนประชากร

ครัวเรือน

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านหนองเม็ก

นายสมพร  ทรายทอง

573

575

1,148

334

080-4653149

2

บ้านโป่งดินดำ

นายเยาวพร  ใจแก้ว

253  

216

469

138

087-8737038

3

บ้านเหล่าอินทร์แปลง

นายสมบูรณ์  ทวีผล

925

915

1,840

1,245

081-5482039

4

บ้านทุ่งหนองบัว

นายสมพร  สมศรี

224

203

427

138

087-1275369

5

บ้านหินสูง

นายทองแดง  ยุบลวัฒน์

460

458

918

266

-

6

บ้านอ่างประดู่

นางสาวรสริน  สุขผล

227

188

415

177

089-2862046

7

บ้านห้วยน้ำใส

นายบรรจง  สมโคตร

391

322

713

199

089-2933790

8

บ้านทุ่งหนองใหญ่

นายชาตรี  ยืนมั่น

154

133

287

95

082-8666092

9

บ้านคำลือชา

นายสุครีบ สุธรรมวิจิตร

214

184

398

116

086-8744170

10

บ้านด่านเม่น

นายประไทย  พงศ์พันธ์

437

394

831

196

089-5158308

11

บ้านสวนป่า

นายสุรินทร์  นนท์ศิริ

289

261

550

154

086-2896004

12

บ้านดอนกลาง

นายมนตรี  ทองปน

91

97

188

56

085-3002149

13

บ้านช่องเม็ก

นายอุทัย  เหล็กงาม

369

369

738

560

083-7252575

รวมทั้งสิ้น

 

4,607

4,315

8,922

7,674

 

         2.2  การศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม

ประชาชนในเขตตำบลช่องเม็ก  ได้มีการปรับตัวและปรับสภาวะความเป็นอยู่ไปตามสภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป  เนื่องจากประชาชนก็ได้ส่งผลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ  มีการป้องกันและรักษาโรคที่ถูกวิธี  ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารมากขึ้น  นอกจากนั้นในด้านการศึกษา  ประชาชนก็ได้ให้ความสำคัญและส่งเสริมให้บุตรหลานเรียนรู้สูงขึ้น  ประชาชนมีความรู้และมีความเข้าใจ   ตลอดจนทั้งมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะการที่เปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

2.2.1  การศึกษา  มีสถานศึกษาตั้งอยู่ในเขตตำบลช่องเม็ก   จำนวน  13  แห่ง  เป็นสถานบริการทาง

การศึกษาของรัฐระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

          2.2.2  การศาสนา   มีวัดพุทธศาสนา   จำนวน  15  แห่ง 

2.2.3  ชุมชนในเขตตำบลช่องเม็ก

                   ชุมชนเขตเมืองกึ่งชนบท  จะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับหมู่บ้านในชนบท  ประชากรมีการประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม  ประมง  เลี้ยงสัตว์  มีรายได้น้อย  ความรู้เกี่ยวกับการโภชนาการ  สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมยังไม่เพียงพอ  ยังมีประชาชนที่ด้อยโอกาส  ว่างงานละทิ้งถิ่นฐานไปประกอบอาชีพอื่น  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการยังไม่ทั่วถึง  มีปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะ

          2.2.ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

          ตำบลช่องเม็ก  มีหน่วยงานที่พิทักษ์ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  มีสถานีตำรวจภูธรตำบลช่องเม็ก  จำนวน  1  แห่ง  และหน่วยงานของตำรวจตระเวนชายแดน  จำนวน  1  แห่ง  ที่มีอยู่ในพื้นที่ของตำบลช่องเม็กที่ให้บริการประชาชนในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร 

3.   สภาพทางเศรษฐกิจ

          สภาพเศรษฐกิจทั่ว ๆ ไป  ภายในเขต ตำบลช่องเม็ก  รายได้ส่วนใหญ่มาจากการเกษตรกรรม  การรับจ้าง  และการค้าขายแต่เป็นการค้าขายขนาดเล็ก  โดยใช้ที่อยู่อาศัยเป็นสถานที่ประกอบกิจการ  ประชาชนอาศัยอยู่ในเขตตำบลช่องเม็กโดยแยกออกเป็น  13   ชุมชน  ประกอบอาชีพค้าขาย  ประกอบอาชีพทำนา  ทำไร่  เลี้ยงสัตว์  ประมงและรับจ้างมีรายได้พอเลี้ยงครอบครัว

                จากแผนพัฒนาที่ผ่านมา  กศน.ตำบลช่องเม็ก ได้เป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งสามารถส่งเสริมให้ประชาชนในเขตตำบลช่องเม็กและท้องถิ่นใกล้เคียงได้มีรายได้เพิ่มขึ้น  การรับจ้าง  จากการค้าขาย  และด้านการเกษตร  และจากแผนงานโครงการของรัฐบาลที่ได้อนุมัติให้มีการสร้างโครงการพัฒนาในด่านช่องเม็กโดยมีการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและมีการก่อสร้างสถานที่ราชการหลายแห่งในเขตตำบลช่องเม็ก  จึงทำให้เกิดการจ้างแรงงานประชาชนได้งานทำและมีรายได้สามารถจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น