Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป | Smart Site Learning Management System (LMS)เว็บไซต์สำเร็จรูปสำหรับสถานศึกษา

Call Us

0922452659

Email Us

sanykung@gmail.com
ที่ ชื่อหนังสือ E-book PDF
1 ทักษะการเรียนรู้ ทร11001
2 ทักษะการเรียนรู้ ทร21001
3 ทักษะการเรียนรู้ ทร31001
4 คณิตศาสตร์ พค11001
5 คณิตศาสตร์ พค21001
6 คณิตศาสตร์ พค31001
7 ภาษาไทย พท11001
8 ภาษาไทย พท21001
9 ภาษาไทย พท31001
10 วิทยาศาสตร์ พว11001
11 วิทยาศาสตร์ พว21001
12 วิทยาศาสตร์ พว31001
13 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน พต11001
14 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน พต21001
15 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม พต31001
16 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ อช11001
17 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช21001
18 ช่องทางการขยายอาชีพ อช31001
19 ทักษะการประกอบอาชีพ อช11002
20 ทักษะการพัฒนาอาชีพ อช21002
21 ทักษะการขยายอาชีพ อช31002
22 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน อช11003
23 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง อช21003
24 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง อช31003
25 เศรษฐกิจพอเพียง ทช11001
26 เศรษฐกิจพอเพียง ทช21001
27 เศรษฐกิจพอเพียง ทช31001
28 สุขศึกษา พลศึกษา ทช11002
29 สุขศึกษา พลศึกษา ทช21002
30 สุขศึกษา พลศึกษา ทช31002
31 ศิลปศึกษา ทช11003
32 ศิลปศึกษา ทช21003
33 ศิลปศึกษา ทช31003
34 สังคมศึกษา สค11001
35 สังคมศึกษา สค21001
36 สังคมศึกษา สค31001
37 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค11002
38 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค21002
39 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค31002
40 พัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค11003
41 พัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค21003
42 พัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค31003
43 ทักษะการเรียนรู้ ทร21001
44 ทักษะการเรียนรู้ ทร31001
45 คณิตศาสตร์ พค11001
46 คณิตศาสตร์ พค21001
47 คณิตศาสตร์ พค31001
48 ภาษาไทย พท11001
49 ภาษาไทย พท21001
50 ภาษาไทย พท31001
51 วิทยาศาสตร์ พว11001
52 วิทยาศาสตร์ พว21001
53 วิทยาศาสตร์ พว31001
54 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน พต11001
55 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน พต21001
56 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม พต31001
57 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ อช11001
58 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช21001
59 ช่องทางการขยายอาชีพ อช31001
60 ทักษะการประกอบอาชีพ อช11002
61 ทักษะการพัฒนาอาชีพ อช21002
62 ทักษะการขยายอาชีพ อช31002
63 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน อช11003
64 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง อช21003
65 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง อช31003
66 เศรษฐกิจพอเพียง ทช11001
67 เศรษฐกิจพอเพียง ทช21001
68 เศรษฐกิจพอเพียง ทช31001
69 สุขศึกษา พลศึกษา ทช11002
70 สุขศึกษา พลศึกษา ทช21002
71 สุขศึกษา พลศึกษา ทช31002
72 ศิลปศึกษา ทช11003
73 ศิลปศึกษา ทช21003
74 ศิลปศึกษา ทช31003
75 สังคมศึกษา สค11001
76 สังคมศึกษา สค21001
77 สังคมศึกษา สค31001
78 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค11002
79 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค21002
80 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค31002
81 พัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค11003
82 พัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค21003
83 พัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค31003
84 หนังสือเรียนการรู้หนังสือไทย หลักสูตรการรู้หนังสือไทย
85 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 1 พว12010
86 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 พว22002
87 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 พว32023
88 สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 1 พว12010
89 สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 พว22002
90 สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 พว32023
91 การเงินเพื่อชีวิต 1 สค12021 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)
92 การเงินเพื่อชีวิต 2 สค22016 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)
93 การเงินเพื่อชีวิต 3 สค32029 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)
94 สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ การเงินเพื่อชีวิต 1 สค12021 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)
95 สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ การเงินเพื่อชีวิต 2 สค22016 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)
96 สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ การเงินเพื่อชีวิต 3 สค32029 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)
97 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1 สค12022
98 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 สค22019
99 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 สค32032
100 สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1 สค12022
101 สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 สค22019
102 สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 สค32032
103 วัสดุศาสตร์ 1 พว12011
104 วัสดุศาสตร์ 2 พว22003
105 วัสดุศาสตร์ 3 พว32034
106 สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้วัสดุศาสตร์ 1 พว12011
107 สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ วัสดุศาสตร์ 2 พว22003
108 สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ วัสดุศาสตร์ 3 พว32034
109 ประวัติศาสตร์ชาติไทย สค12024
110 ประวัติศาสตร์ชาติไทย สค22020
111 ประวัติศาสตร์ชาติไทย สค32034
112 สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ชาติไทย สค12024
113 สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ชาติไทย สค22020
114 สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ชาติไทย สค32034
115 ลูกเสือ กศน. สค12025
116 ลูกเสือ กศน. สค22021
117 ลูกเสือ กศน. สค32035
118 สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ ลูกเสือ กศน. สค12025
119 สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ ลูกเสือ กศน. สค22021
120 สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ ลูกเสือ กศน. สค32035
121 การป้องกันการทุจริต สค12026
122 การป้องกันการทุจริต สค22022
123 การป้องกันการทุจริต สค32036
124 หนังสือเสริมความรู้ภาษาอาเซียน ชุดการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ภาษาเวียดนาม
125 หนังสือเสริมความรู้ภาษาอาเซียน ชุดการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ภาษาลาว
126 หนังสือเสริมความรู้ภาษาอาเซียน ชุดการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ภาษาอังกฤษ
127 หนังสือเสริมความรู้ภาษาอาเซียน ชุดการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ภาษาจีน
128 หนังสือเสริมความรู้ภาษาอาเซียน ชุดการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ภาษาพม่า
129 หนังสือเสริมความรู้ภาษาอาเซียน ชุดการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ภาษาเขมร
130 หนังสือเสริมความรู้ภาษาอาเซียน ชุดการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ภาษามลายูกลาง
131 หนังสือเสริมความรู้ ชุดรู้ทันภัยพิบัติ เรื่อง "ภัยน้ำท่วม"
132 หนังสือเสริมความรู้ ชุดรู้ทันภัยพิบัติ เรื่อง "ภัยสึนามิ"
133 หนังสือเสริมความรู้ ชุดรู้ทันภัยพิบัติ เรื่อง "แผ่นดินถล่ม"
134 หนังสือเสริมความรู้ ชุดรู้ทันภัยพิบัติ เรื่อง "ร่วมกันป้องกันหมู่บ้านของเราจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ"
135 หนังสือเสริมความรู้ ชุดรู้ทันภัยพิบัติ เรื่อง "แผ่นดินไหว"
136 หนังสือเสริมความรู้ ชุดรู้ทันภัยพิบัติ เรื่อง "ภัยหมอกควัน"
137 หนังสือเสริมความรู้ ชุดรู้ทันภัยพิบัติ เรื่อง "ลมพายุ"
138 หนังสือเสริมความรู้ ชุดรู้ทันภัยพิบัติ เรื่อง "รับมือภัยแล้ง"
139 วิธีประหยัดน้ำรับมือภัยแล้ง
140 หนังสือเสริมความรู้ วิตามินโฟลิกแอซิด (บี 9) เรื่อง พิการตั้งแต่เกิดป้องกันได้
141 หนังสือเสริมความรู้ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า"
142 การฟัง - พูด 1 พต12010
143 การอ่าน - เขียน 2 พต 12011
144 การฟัง - พูด 3 พต22012
145 การฟัง - พูด 4 พต22013
146 การอ่าน - เขียน 3 พต 22014
147 การอ่าน - เขียน 4 พต 22015
148 การใช้อินเทอร์เน็ทในชีวิตประจำวัน อช22007
149 การฟัง - พูด 5 พต32015
150 การฟัง - พูด 6 พต32071
151 การอ่าน - เขียน 6 พต 32018
152 ภาษาอังกฤษ ฟัง - พูด 5 พต32015 (แผนการเรียนเพื่อการศึกษาต่อ)
153 ภาษาอังกฤษ ฟัง - เขียน 6 พต32018 (แผนการเรียนเพื่อการศึกษาต่อ)
154 ภาษาอังกฤษ ฟัง - พูด 6 พต32071 (แผนการเรียนเพื่อการศึกษาต่อ)
155 หลักไทย พท33015 (แผนการเรียนเพื่อการศึกษาต่อ)
156 ภาษาร้อยกรอง พท33017 (แผนการเรียนเพื่อการศึกษาต่อ)
157 คณิตศาสตร์เพื่อการศึกษาต่อ 1 พค33011 (แผนการเรียนเพื่อการศึกษาต่อ)
158 คณิตศาสตร์เพื่อการศึกษาต่อ 2 พค33012 (แผนการเรียนเพื่อการศึกษาต่อ)
159 ฟิสิกส์ 1 พว33033 (แผนการเรียนเพื่อการศึกษาต่อ)
160 เคมี 1 พว33032 (แผนการเรียนเพื่อการศึกษาต่อ)
161 ชีววิทยา 1 พว33031 (แผนการเรียนเพื่อการศึกษาต่อ)
162 Extended Essay พต33005 (แผนนการเรียนเพื่อการศึกษาต่อ)
163 ภาษาอังกฤษ อ่าน - เขียน 5 พต32016 (แผนการเรียนเพื่อการศึกษาต่อ)
164 สร้างสรรค์ภาษาไทยในบทเพลง พท33019 (แผนการเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต)
165 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสร้างมนุษย์สัมพันธ์ 2 พท33013 (แผนการเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต)
166 ภาษาร้อยกรอง พท33017 (แผนการเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต)
167 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 3 สค33009 (แผนการเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต)
168 เส้นสร้างสรรค์ - ทุกคนทำได้ ทช33023 (แผนการเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต)
169 พืชสมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ ทช33017 (แผนการเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต)
170 ขยับกายสบายชีวี ทช33019 (แผนการเรียนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต)
171 เสน่ห์ 3 ช่า ทช33024 (แผนการเรียนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต)
172 ดนตรีไทยในแผ่นดินสยาม ทช33026 (แผนการเรียนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต)
173 ทำบัญชีมีพอใช้ให้พอเพียง ทช33014 (แผนการเรียนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต)
174 เรียนรู้อย่างไทย ทช33015 (แผนการเรียนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต)
175 เลขดัชนี พค33013 (แผนการเรียนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต)
176 ภาษาไทยเสริมทักษะการรับสาร 2 พท33012 (แผนการเรียนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต)
177 โลกและดาราศาสตร์ พว33012 (แผนการเรียนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต)
178 ความรอบรู้ในการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สค33015 (แผนการเรียนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต)
179 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Ms.Office) อช32007 (แผนการเรียนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต)
180 ภาษาอังกฤาเพื่อการเดินทาง พต33007 (แผนการเรียนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต)
181 ความรอบรู้ในการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สค33015 (แผนการเรียนเพื่อการประกอบอาชีพ)
182 เส้นสร้างสรรค์ - ทุกคนทำได้ ทช33023 (แผนการเรียนเพื่อการประกอบอาชีพ)
183 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสร้างมนุษย์ 2 พท33013 (แผนการเรียนเพื่อการประกอบอาชีพ)
184 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Ms.Office) อช32007 (แผนการเรียนเพื่อการประกอบอาชีพ)
185 การเพาะเห็ดเพื่อการค้า อช03288 (แผนการเรียนเพื่อการประกอบอาชีพ)
186 พืชสมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ ทช33017 (แผนการเรียนเพื่อการประกอบอาชีพ)
187 การปลูกผักปลอดสารพิษ อช03357 (แผนการเรียนเพื่อการประกอบอาชีพ)
188 ทักษะการคิด ตัดสินใจและแก้ปัญหา ทร03011 (แผนการเรียนเพื่อการประกอบอาชีพ)
189 การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีมือถือ ทร03011 (แผนการเรียนเพื่อการประกอบอาชีพ)
190 พื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น อช03145 (แผนการเรียนเพื่อการประกอบอาชีพ)
191 เทคนิคการพัฒนาตนและพัฒนางาน ทร03017 (แผนการเรียนเพื่อการประกอบอาชีพ)
192 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน พว02027
193 คู่มือเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย สค13045 จัดทำโดยสำนักงาน กศน. อำนาจเจริญ
194 คู่มือเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย สค23049 จัดทำโดยสำนักงาน กศน. อำนาจเจริญ
195 คู่มือเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย สค33104 จัดทำโดยสำนักงาน กศน. อำนาจเจริญ
196 สื่อการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti - Corruption Education) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พุทธศักราช 2561
197 สื่อการเรียนรู้ การส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน
198 ทักษะการเรียนรู้ ทร11001


ที่มา : © กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.) สำนักงาน กศน