เลขที่ 25/1 หมู่ 1
ตำบลหมอกจำแป่
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ 58000