วันที่ 10 มีนาคม 2564 นางสาววรดา กุลเสน หัวหน้า กศน.ตำบลหาดคำ นายปิติพันธ์ หารปรี ครู กศน.ตำบลหาดคำ ได้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนเพื่ิอยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ของนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2  กศน.ตำบลหาดคำ | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

วันที่ 10 มีนาคม 2564 นางสาววรดา  กุลเสน หัวหน้า กศน.ตำบลหาดคำ นายปิติพันธ์  หารปรี ครู กศน.ตำบลหาดคำ ได้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนเพื่ิอยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ของนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2563หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รุ่นที่1 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาบ ทั้งนี้ กศน.ตำบลหาดคำได้ถือปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัด