วันที่ 9มีนาคม 2564 นางสาววรดา กุลเสน หัวหน้า กศน.ตำบลหาดคำ นายปิติพันธ์ หารปรี ครู กศน.ตำบลหาดคำ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะการทำโครงงานผู้เรียนใน 5 กลุ่มสาระเพื่อเพิ่มพูนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กศน.อำเภอเมืองหนองคาย ณ กศน.ตำบลหาดคำ กศน.อำเภอเมือวหนองคาย  กศน.ตำบลหาดคำ | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

วันที่ 9มีนาคม 2564 นางสาววรดา กุลเสน หัวหน้า กศน.ตำบลหาดคำ นายปิติพันธ์ หารปรี ครู กศน.ตำบลหาดคำ

ได้ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะการทำโครงงานผู้เรียนใน 5 กลุ่มสาระเพื่อเพิ่มพูนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กศน.อำเภอเมืองหนองคาย

ณ กศน.ตำบลหาดคำ กศน.อำเภอเมือวหนองคาย

ทั้งนี้ กศน.ตำบลหาดคำได้ถือปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัด