วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ครู กศน.ตพบลหาดคำ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองหนองคาย ณ กศน.ตำบลหาดคำ กศน.เมืองหนองคาย  กศน.ตำบลหาดคำ | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ครู กศน.ตพบลหาดคำ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองหนองคาย ณ กศน.ตำบลหาดคำ กศน.เมืองหนองคาย