วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 น.ส.วรดา กุลเสน หัวหน้า กศน.ตำบลหาดคำ นายปิติพันธ์ หารปรี ครู กศน.ตำบลหาดคำ ได้จัดโครงการค่ายวิชาการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักศึกษา กศน.เมืองหนองคาย ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น วิทยากร คือนายธวัชชัย ตองสุพรรณ และรายวิช  กศน.ตำบลหาดคำ | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564

น.ส.วรดา กุลเสน หัวหน้า กศน.ตำบลหาดคำ  นายปิติพันธ์ หารปรี ครู กศน.ตำบลหาดคำ

ได้จัดโครงการค่ายวิชาการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักศึกษา กศน.เมืองหนองคายในรายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น วิทยากร คือนายธวัชชัย ตองสุพรรณ และรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับ ม.ปลายวิทยากร คือ นางสาวสมจิตร อุ่นทรวง

จากโรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา ตำบบหาดคำ

ณ กศน.ตำบบหาดคำ กศน.อำเภอเมืองหนองคายทั้งนี้ กศน.ตำบลหาดคำได้ถือปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัด