การลงทะเบียนเรียน

  1. ประถม สามารถลงทะเบียนภาคเรียนละไม่เกิน 14 หน่วย ภาคเรียนสุดท้ายไม่เกิน 17 หน่วย ปกติเรียน 4 ภาคเรียน 2 ปี
  2. มัธยมศึกษาตอนต้น สามารถลงทะเบียนภาคเรียนละไม่เกิน 17 หน่วย ภาคเรียนสุดท้ายไม่เกิน 20 หน่วย ปกติเรียน 4 ภาคเรียน 2 ปี
  3. มัธยมศึกษาตอนต้น สามารถลงทะเบียนภาคเรียนละไม่เกิน 23  หน่วย ภาคเรียนสุดท้ายไม่เกิน 26 หน่วย ปกติเรียน 4 ภาคเรียน 2 ปี

เกณฑ์การจบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

  

        1. ผ่านเกณฑ์การประเมินการเรียนรู้รายวิชาในแต่ละระดับการศึกษา ตามโครงสร้างหลักสูตร

               1.1.  ระดับประถมศึกษา ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต  วิชาบังคับ 36 หน่วยกิต วิชาเลิอก 12 หน่วยกิต

               1.2.  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต วิชาบังคับ 40 หน่วยกิต วิชาเลิอก 16 หน่วยกิต

               1.3.  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่น้อยกว่า 76 หน่วยกิต วิชาบังคับ 44 หน่วยกิต วิชาเลือก32 หน่วยกิต

         2.  ผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ( กพช) ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง

         3.  ผ่านการประเมินคุณธรรม ในระดับพอใช้ขึ้นไป

        4.  เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ