โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรระยะสั้น ๑๒ ชั่วโมง

วิชาการทำเจลล้างมือ

วันที่ ๒๗ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๔

ณ บ้านดอนซูด หมู่ที่ 8 ตำบลหาดคำ อำเภอเมือง  จังวัดหนองคาย