บ้านหนังสือชุมชน บ้านดอนซูด ม.8 ตำบลหาดคำ

ผู้รับผิดชอบ นายปกครอง  ศิริเชษฐ

อาสาสมัคร กศน.ตำบลหาดคำ นายอนุชิต  ชัยพัฒน์